Gemeente vonk

Algemene Voorwaarden

Inschrijvingsreglement Vonk vzw 

Vonk vzw organiseert kwalitatieve opleidingen, masterclasses, workshops en andere activiteiten aan voordelige prijzen. Om het proces van inschrijving tot evaluatie goed te laten verlopen, zijn de voorwaarden van dit inschrijvingsreglement op deze activiteiten van toepassing. 

Door het plaatsen van een inschrijving erken je de inhoud van dit inschrijvingsreglement te hebben gelezen en te aanvaarden. 

Onze gegevens 

 • De activiteiten worden aangeboden door Vonk vzw, met maatschappelijke zetel te Delacenseriestraat 14, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0819.237.353. 
 • Je kan ons bereiken via e-mail op secretariaat@vonknetwerk.be of telefonisch op 015 23 84 30. 

Inschrijving 

 • De enige manier om je in te schrijven voor de activiteiten van Vonk is door op www.vonknetwerk.be het inschrijvingsformulier in te vullen op de pagina van de activiteit in kwestie. Inschrijvingen via mail, telefoon, Facebook of eender welk ander kanaal zijn niet geldig (tenzij in het kader van de interesselijst, zoals hieronder omschreven). 
 • We streven er bij onze activiteiten naar om actief aan de slag te gaan met onze groepen. Daarom zetten we een limiet op het aantal deelnemers per sessie. Zodra een activiteit volzet is, kun je je inschrijven voor de interesselijst door te mailen naar secretariaat@vonknetwerk.be
 • Wanneer een deelnemer annuleert, bieden we de vrijgekomen plaats aan, aan wie eerst staat op de interesselijst. We brengen je op de hoogte van de vrije plaats via email op het door jou opgegeven e-mailadres. Om de aangeboden reserveplaats te reserveren, dien je de online inschrijving te vervolledigen binnen drie (3) kalenderdagen na verzending van onze email. Bij gebreke daaraan zal je plaats worden aangeboden aan iemand anders op de interesselijst. Je inschrijving is pas definitief van zodra je van ons een bevestigingsemail ontvangt. 

Facturatie en betaling 

 • Na het inschrijven via www.vonknetwerk.be ontvang je automatisch een bevestiging van de inschrijving per mail. Pas bij ontvangst van deze bevestiging is jouw inschrijving definitief. 
 • Facturatiegegevens en/of bestelbonnen kunnen bij de online inschrijving toegevoegd worden, of gemaild worden naar secretariaat@vonknetwerk.be. Voor leden van Vonk kan dit één dag voor de opleiding, voor niet-leden tot een week voor de opleiding. 
 • De factuur maken we en versturen we ten laatste op de dag voor de activiteit, conform de facturatiegegevens die ons gestuurd worden. 
 • Elke factuur moet ten laatste 30 dagen na de factuurdatum betaald worden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk een andere betaaltermijn staat vermeld. 
 • Als de betaaltermijn niet gerespecteerd wordt, sturen we je een eerste betalingsherinnering per e-mail. Wanneer binnen 10 dagen na verzending van deze e-mail geen betaling volgt, zien we ons genoodzaakt om een aangetekende brief te sturen en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 25 euro aanmaningskosten en 35 euro voor elke bijkomende aanmaning. We houden ons daarnaast het recht voor om hogere werkelijke invorderingskosten aan jou door te rekenen en nalatigheidinteresten aan te rekenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
 • Betaling dient te geschieden via overschrijving naar het rekeningnummer van Vonk vzw vermeld op de factuur, tenzij in het bestelproces bijkomend een andere betaalmethode wordt aangeboden. 
 • Verplaatsingskosten zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen in geen geval verhaald worden op Vonk, ook niet bij annulering van de activiteit. 

Prijzen 

 • Prijzen worden per activiteit berekend, met een voordelige prijs voor leden. In de prijs zijn (digitaal) lesmateriaal, koffie/thee/water en eten vooraf en tijdens de activiteit inbegrepen. Ook wie ervoor kiest om niet mee te eten, betaalt hetzelfde bedrag. 
 • Prijzen vermeld op de website zijn steeds in Euro en - waar van toepassing - inclusief BTW. 
 • Prijzen vermeld op de website vormen geen bindend aanbod en kunnen op elk ogenblik door ons gewijzigd worden. Een eventuele prijsaanpassing geldt niet voor reeds afgeronde inschrijvingen (tenzij de oorspronkelijk vermelde prijs duidelijk een vergissing betreft, in welk geval we je per e-mail op de hoogte stellen). 

Deelname annuleren? 

 • Een annulering is enkel geldig via e-mail naar secretariaat@vonknetwerk.be. De datum van verzending is de datum die geldt voor de toepassing van de annuleringsvoorwaarden. 
 • Je kan kosteloos annuleren tot en met één week voor aanvang van de activiteit. Annuleer je na deze datum, dan ben je het volledige deelnamegeld verschuldigd. 
 • Een collega sturen in jouw plaats kan uiteraard en die aanpassing van de inschrijving is kosteloos. We vinden het wel fijn als je dit even meldt via mail. 
 • Ben je ziek en kun je er daardoor niet bij zijn? Dan kun je je inschrijving kosteloos annuleren op vertoon van een ziektebriefje, dat je ons bezorgt (ingescand) ten laatste 2 dagen na de opleiding. Ten laatste voor aanvang van de opleiding laat je ons alvast weten dat je niet aanwezig zal zijn wegens ziekte. 
 • Wie annuleert, kan het reeds betaalde bedrag in geen geval overdragen naar een andere activiteit of een zelfde activiteit op een ander moment. Indien je recht hebt op terugbetaling, wordt het verschuldigde bedrag overgeschreven naar de bankrekening waarmee je de betaling initieel uitvoerde. 
 • Voldoe je niet aan de voorwaarden voor annulatie en kom je niet opdagen op de activiteit in kwestie, dan betaal je altijd het volledige bedrag op de factuur. Je hebt dan wel het recht om achteraf het lesmateriaal van de activiteit digitaal op te vragen via secretariaat@vonknetwerk.be

 Annulering of wijziging door Vonk 

 • Vonk vzw kan beslissen om een activiteit niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimumaantal inschrijvingen niet bereikt wordt of wanneer er sprake is van overmacht. We brengen je van dergelijke situatie zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte. Je hebt in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie. Indien reeds een factuur werd opgemaakt zal deze worden gecrediteerd en eventueel reeds betaalde bedragen worden teruggestort op het rekeningnummer waarmee de betaling oorspronkelijk werd verricht. Wordt in elk geval (niet limitatief) beschouwd als overmacht: ziekte of andere onverwachte onbeschikbaarheid van de lesgever, overheidsmaatregelen, redelijke voorzorgsmaatregelen in het kader van de veiligheid of gezondheid, plotse onbeschikbaarheid van de gereserveerde locatie of faciliteiten, enz. 
 • Vonk kan ook omwille van organisatorische redenen een activiteit laten doorgaan op een andere plaats of tijdstip of een andere lesgever inschakelen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. Je wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien je niet aanwezig kan zijn op het gewijzigde tijdstip, kan je de activiteit kosteloos annuleren door dit onverwijld te melden via e-mail naar secretariaat@vonknetwerk.be. 
 • Als de overheid maatregelen oplegt die verhinderen dat een opleiding fysiek kan plaatsvinden, kan vonk ervoor kiezen om de opleiding online te organiseren.

 • De opleidingen en andere activiteiten van Vonk vzw worden georganiseerd met het oog op het gebruik van de verworven kennis voor professionele doeleinden, ongeacht of je de inschrijving verricht als natuurlijke of rechtspersoon. Indien je toch zou inschrijven voor een hobbycursus als consument, maakt de activiteit/opleiding een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding uit, die voorziet in een vaste datum van uitvoering. Het herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.47 WER is dan ook niet van toepassing. 

Privacy en jouw gegevens 

Varia 

 • De aansprakelijkheid van Vonk vzw is steeds beperkt tot de waarde van jouw bestelling (desgevallend verhoogd met toepasselijke wettelijke intresten). Vonk vzw is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot financiële of commerciële verliezen, verlies van verwachte winst, verlies van voordelen, reputatieschade, verhoging van algemene kosten, enz. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals hierin voorzien zijn niet van toepassing m.b.t. lichamelijke schade, schade veroorzaakt door opzet of bedrieglijke fout van Vonk vzw of enige andere schade die niet kan worden beperkt overeenkomstig toepasselijk recht. 
 • Afwijkingen op dit inschrijvingsreglement zijn niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 
 • Dit inschrijvingsreglement kan op elk ogenblik gewijzigd worden door Vonk vzw. Wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds definitief geworden inschrijvingen. 
 • Indien een van de voorwaarden van dit inschrijvingsreglement nietig zou worden bevonden, tast dit in geen geval de geldigheid van de overige bepalingen aan. De nietige bepaling zal waar mogelijk gereduceerd of aangepast worden tot hetgeen wettelijk toegelaten, in overeenstemming met haar oorspronkelijke doel. 
 • Dit inschrijvingsreglement wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zullen uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen afdeling Mechelen bevoegd zijn. 
Gepubliceerd op  woensdag 27 mei 2020 00:00